Privacy Verklaring

Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is bvba Dr.LF. Liesenborghs genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Dr.LF. Liesenborghs bvba  hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten. 

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop bvba Dr. LF. Liesenborghs bvba omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met bvba Dr. LF. Liesenborghs via het telefoonnummer 011/694270 of per e-mail op info@liesenborghs.be Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Bvba Dr. LF. Liesenborghs, Sint-Jansstraat 4, 3800 Sint-Truiden, KBO-nummer: 0863.484.793 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners. 

Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. (zie coockie beleid):

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website? Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt).

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij via cookies technische informatie en informatie over uw browsing gedrag.  Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier.  Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden) Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de website. Wij houden Uw identiteitsgegevens via het contactformulier om U om op de correcte manier met u te kunnen communiceren, maar versturen U geen nieuwsbrief en/of reclame.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond) Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. 

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt voor direct marketing of om u een nieuwsbrief toe te sturen.  Wel kan u een sms of mail ontvangen in kader van uw  afspraak: bevestinging, verplaatsing, annulatie.

 

Op basis van welke rechtsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994. 

In beginsel worden uw gegevens verwerkt op basis van de contractuele relatie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat daartoe met u wordt gesloten. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op de taken van vitaal belang die zorgverleners vervullen.

Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken. 

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW, alsook aan andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft. 

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven. 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien er toch doorgifte naar derde landen zou plaatsvinden, dan worden de passende maatregelen getroffen. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via het telefoonnummer 011/694270 of per e-mail op info@liesenborghs.be

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard? 

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens:

 • Alle personen die namens Bvba Dr. LF. Liesenborghs van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonomiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gebonden aan het beroepsgeheim
 • Wij hebben vrijwillig een “datamanager” aangeduid binnen de praktijk voor de gegevens:
  Dr. LF. Liesenborghs leidt het personeel op en heeft ook een meldingsplicht aan de bevoegde instanties indien gegevens gehackt  of verloren zouden worden

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd. 

 

Welke rechten heeft u en hoe kan u deze uitoefenen? 

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens. 

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden inzake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 011/694270 of per e-mail op info@liesenborghs.be , met een bewijs van identiteit. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld. 

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door bvba Dr. LF. Liesenborghs,  kan u steeds contact opnemen met bvba Dr. LF. Liesenborghs zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan info@liesenborghs.beDaarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. Dr.LF. Liesenborghs bvba heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen. 

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 01/04/2020

 • Dr. LF. Liesenborghs
 • Sint-Jansstraat 4
 • Residentie Park Leopold
 • 3800 Sint-Truiden
 • T. 011 69 42 70
 • F. 011 69 42 60
 • Stuur mij een e-mail
 •  
 • site by webdesign yappa